ഡയറക്ടര്‍,
കേരള സംസ്ഥാന സര്‍വവിജ്ഞാനകോശ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,
പുളിമൂട്,
ജി പി ഒ ലെയിന്‍,
തിരുവനന്തപുരം – 695 001
Email: sarvavijnanakosam@yahoo.com
സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റ് : www.sarva.kerala.gov.in

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍ [ഡയറക്റ്റ് & പേര്‍സണല്‍ ] 0471 2475301
ഡയറക്ടര്‍ (ഫാക്സ്) [പേര്‍സണല്‍] 0471 2475301
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 0471 2474877
വിൽപ്പന വിഭാഗം 0471 2475303