|| കേരള സംസ്ഥാന സർവ വിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന " മലയാള സാഹിത്യ വിജ്ഞാനകോശം - രചനാ ശില്പശാല" തിരുവനന്തപുരം പി.എം.ജി ജംക്ഷനിലെ വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ , നളന്ദയിൽ 30/10/2019 രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു .     || "സർവ വിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 01/07/2019 മുതൽ വഴുതക്കാട് - ജഗതി റോഡിൽ ഡി.പി.ഐ ജംഗ്ഷനിലെ "ജവഹർ സഹകരണ ഭവനില്‍" പത്താം നിലയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു "

പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത വിജ്ഞാനവും സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ശൈലിയില്‍ ...

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

1961-ല്‍ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ച ...

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ

സര്‍വവിജ്ഞാനകോശം 20 വാല്യങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ...

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ഡിമൈ 1/4 വലുപ്പത്തില്‍ തൊള്ളായിരത്തോളം പുറങ്ങള്‍ വീതമുള്ള പത്തു വാല്യങ്ങളായി ഇത് ...

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

പരിസ്ഥിതി, പരിണാമ, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനകോശങ്ങള്‍,സാംസ്‌കാരികം ...

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ആധുനിക കാലത്ത് വിഷയാധിഷ്ഠിത വിജ്ഞാനകോശങ്ങള്‍ വലിയ പ്രാധാന്യം ...

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതേവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും വില്പനയിലുള്ളതുമായ വിജ്ഞാനകോശം വാല്യങ്ങളും

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ഭരണ സമിതി

മുഖ്യമന്ത്രി

 ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍
അദ്ധ്യക്ഷന്‍

സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

  ശ്രീ. എ. കെ. ബാലന്‍
ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ശ്രീമതി.റാണി ജോര്‍ജ് IAS
സെക്രട്ടറി, സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്ഡോ. എ.ആര്‍. ‍ രാജന്‍
ഡയറക്ടര്‍ & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

സ്ക്രീന്‍ റീഡര്‍

വിസിറ്റർ കൗണ്ടർ

007667