ഭരണ സമിതി

മുഖ്യമന്ത്രി

 ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍
അദ്ധ്യക്ഷന്‍

സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

  ശ്രീ. എ. കെ. ബാലന്‍
ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ശ്രീമതി.റാണി ജോര്‍ജ് IAS
സെക്രട്ടറി, സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്ഡോ. എ.ആര്‍. ‍ രാജന്‍
ഡയറക്ടര്‍ & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ

  • സെക്രട്ടറി , സാംസ്കാരിക കാര്യവകുപ്പ്
  • സെക്രട്ടറി , ധനകാര്യവകുപ്പ്
  • അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി , സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്

അംഗങ്ങൾ

  • ഡോ.കെ.എന്‍.ഗണേഷ്
  • ശ്രീ.കെ.കെ.കൃഷ്ണകുമാര്‍
  • ശ്രീ.എസ്.രമേശന്‍
  • ഡോ.കെ.എസ്.രവികുമാര്‍

 

  • ഡോ.സി.ആര്‍.പ്രസാദ്
  • ഡോ.എം.എ.സിദിഖ്
  • പ്രൊഫ.ജി.രാജശേഖരന്‍ നായര്‍
  • പ്രൊഫ.കെ.എന്‍.ഗംഗാധരന്‍

 

  • ഡോ.ലേഖ നരേന്ദ്രന്‍
  • പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പൂട്ടി
  • പ്രൊഫ.എ.അച്യുതന്‍
  • ഡോ.ജിനേഷ് കുമാര്‍, എരമം