ചീഫ് എഡിറ്റര്‍

പ്രൊഫ. എൻ. ഗോപാലപിള്ള(1961-68)

ഡോ. കെ.എം. ജോർജ്(1969-75)

ഡയറക്ടര്‍

ഡോ. വെള്ളായണി അർജുനൻ
(1975-88) & (1997-2001)

ഡോ. സി.ജി. രാമചന്ദ്രൻനായർ
( 1988-90)

പ്രൊഫ. എം. അച്യുതൻ
( 1993-95 )

ഡോ.ജോർജ്ജ് ഓണക്കൂർ
( 1995-97 )

പ്രൊഫ. വി. അരവിന്ദാക്ഷന്‍
(1997-2001)

ഡോ. എം.ആര്‍.തമ്പാന്‍
( 2004-2006 )

പ്രൊഫ. കെ. പാപ്പൂട്ടി
( 2006-2011 )

പ്രൊഫ. തുമ്പമൺതോമസ്
(Aug. 2011-Feb. 2013)

ഡോ. എം.റ്റി. സുലേഖ
(June 2013 – May 2016 )

ഡോ. എ.ആര്‍. രാജന്‍
( Sept. 2016 – )