ഡയറക്ടര്‍,
കേരള സംസ്ഥാന സര്‍വവിജ്ഞാനകോശ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,
ജവഹർ സഹകരണ ഭവൻ , പത്താം നില,
ഡി.പി.ഐ ജംഗ്ഷൻ, തൈക്കാട് പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം – 695 014

ഇമെയിൽ : sarvavijnanakosam@yahoo.com
സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റ് : www.sarva.kerala.gov.in

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍ [ഡയറക്റ്റ് & പേര്‍സണല്‍ ] 0471-2321301
ഡയറക്ടര്‍ (ഫാക്സ്) [പേര്‍സണല്‍] 0471-2321301
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 0471-2334877
വിൽപ്പന വിഭാഗം 0471-2323303
എഡിറ്റോറിയല്‍ വിഭാഗം 0471-2325301